Dr hab. Tadeusz Ciecierski jest adiunktem w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Jego naukowe zainteresowania obejmują głównie: filozofię języka, pragmatykę, semiotykę, logikę filozoficzną i metafizykę modalności. Opublikował książki Zależność kontekstowa. Wprowadzenie do problematyki oraz Nastawienia sądzeniowe. Wykłady z filozofii psychologii. Był m.in. stypendystą tygodnika „Polityka” i dwukrotnie stypendystą Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Od 2018 roku realizuje projekt badawczy Semantic and epistemological aspects of ostension: from demonstrating procedures to the exploitation of the context of utterance finansowany przez Narodowe Centrum Nauki. strona internetowa

Prof. dr. hab. Arkadiusz Chrudzimski jest profesorem w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Szczecińskiego. Jego zainteresowania naukowe obejmują zarówno filozofię analityczną, jak i fenomenologię, a w szczególności teorie intencjonalności, ontologię, filozofię Franza Brentana, Alexiusa Meinonga i Romana Ingardena. Jest autorem wielu książek, m.in. Gegenstandstheorie und Theorie der Intentionalität bei Alexius Meinong, za którą otrzymał nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcie naukowe. Wspólnie z Thomasem Binderem redaguje naukowo nowe wydanie dzieł F. Brentana. Był m.in. stypendystą Fundacji Humboldta. Pracował w Instytutach Filozofii Uniwersytetu Fryburskiego i Uniwersytetu Salzburskiego. Strony internetowe: Strona osobista oraz Strona na academia.edu.

Dr hab. Marcin Miłkowski pracuje jako profesor nadzwyczajny w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Zajmuje się filozofią umysłu, psychologii oraz kognitywistyki. Opublikował książkę Explaining the Computational Mind, za którą otrzymał nagrodę Narodowego Centrum Nauki w zakresie nauk humanistycznych i społecznych oraz nagrodę Wydziału I PAN im. Tadeusza Kotarbińskiego. Razem z Robertem Poczobutem zredagował Przewodnik po filozofii umysłu. Obecnie realizuje zespołowy grant Kognitywistyka w poszukiwaniu jedności finansowany przez NCN. W 2016 roku International Association for Computers and Philosophy przyznało mu nagrodę im. Herberta A. Simona za wkład w prace nad podstawami neuronauki obliczeniowej. Strona internetowa

Dr Izabela Skoczeń pracuje w Katedrze Teorii Prawa Wydziału Prawa i Administracji i jest doktorantką w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się filozofią prawa i filozofią języka, a w szczególności pragmatyką języka prawniczego. Opublikowała książkę Implicatures within Legal Language (2019). Była stypendystką Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Obecnie kieruje projektem badawczym Implikatury skalarne w kontekstach prawnych i prawniczych – studium z eksperymentalnej filozofii prawa finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki. strona internetowa

Prof. dr hab. Krystyna Wilkoszewska kieruje Zakładem Estetyki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ramach jej naukowych zainteresowań mieszczą się: estetyka pragmatyczna, ekologiczna i transkulturowa oraz sztuka współczesna. Jest autorką m.in. książek Wariacje na postmodernizm i Sztuka jako rytm życia. Rekonstrukcja filozofii sztuki Johna Deweya, a wśród zredagowanych przez nią prac zbiorowych i antologii są: Aesthetics and Cultures, Estetyka pośród kultur, Estetyka transkulturowa, Czas przestrzeni, Estetyka czterech żywiołów. Ziemia, Woda, Ogień, Powietrze. Jest inicjatorką i redaktorem naukowym serii Estetyki Świata, serii Klasycy Estetyki Polskiej oraz serii przekładów z estetyki współczesnej. Kieruje także krakowskim Ośrodkiem Badań nad Pragmatyzmem im. Johna Deweya.